Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Implementacja zaawansowanego systemu wspomagającego zarządzanie i realizację kontraktów w branży ciepłowniczej w wyniku skorzystania z usług doradczych w zakresie innowacji”

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa PRESYSTEM SP. Z O.O. SP.K. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających procesy opracowania i implementacji rozwiązań w zakresie ulepszonej usługi związanej z zarządzaniem oraz realizacją kontraktów w branży ciepłowniczej w oparciu o zaprojektowane i wykonane na potrzeby firmy narzędzie informatyczne oraz dedykowane, współpracujące z systemem innowacyjne urządzenia, wykorzystywane bezpośrednio w procesie budowy sieci ciepłowniczych. Planowane do wdrożenia innowacje w postaci udoskonalonej usługi oraz znacząco ulepszanej metody świadczenia usług będą posiadać istotne funkcjonalności poprawiające wydajność przedsiębiorstwa, wpłyną pozytywnie na jego wizerunek w środowisku branżowym, a przede wszystkim umocnią pozycję. Długofalowym efektem realizacji projektu ma być zwiększenie przychodów, co jest kluczowym elementem planu rozwoju przedsiębiorstwa.

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.01-18-0026/18-00

Całkowita wartość projektu: 1 734 669,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 987 210,00 PLN