Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Presystem sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Witolda 6, 35-302 Rzeszów, NIP 8133702449, numer telefonu: 177796238 adres email: presystem@presystem.pl („Administrator”)
 • Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji, ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy a także w celu określenia i kontroli wysokości opłat za świadczone usługi oraz a także nadzoru i wyłącznej odpowiedzialności nad placem budowy. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
  • Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
  • Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę, przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz wzajemnych rozliczeń,
  • Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń (cele archiwalne) oraz w celu określenia i kontroli wysokości opłat za świadczone usługi a także nadzoru i wyłącznej odpowiedzialności nad placem
   budowy.
 • Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 • Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 • Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
  • okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze); 
  • lub okres przedawnienia roszczeń ustalony zgodnie z przepisami prawa; 
  • lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).
  • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem umownym; konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia oraz realizacji umowy.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.